KLOSTERLAND e.V.

Chcemy pokazać wartość kultury klasztornej i uczynić ją użyteczną dla naszego społeczeństwa.
Wierzymy, że klasztorny sposób życia i pracy może być inspiracją dla aktualnie toczących się debat. Chcemy pokazać, że może on dostarczyć odpowiedzi na osobiste, życiowe pytania. I na koniec, co nie mniej ważne, budynki klasztorne zasługują na uznanie jako miejsca szczególnego dziedzictwa kulturowego i życiowego.
Klasztory podobnie jak kiedyś, dzisiaj także kształtują nasz kraj, a życie duchowe czynią namacalnym.

To jest nasza wizja.

Nasza misja

 

ZAKRES PRACY:

Co robimy

Marketing: Stowarzyszenie prowadzi prace w zakresie komunikacji i public relations dla swoich członków oraz wspólnej marki parasolowej KLOSTERLAND. Organizacja inicjuje działania na rzecz wspólnego marketingu turystyki kulturowej oraz wymiany praktyk i informacji wśród członków stowarzyszenia.

Kultura klasztorna: Główny nacisk położony jest na kulturę klasztorną. Praca w tym obszarze ma na celu opracowanie ofert pośrednictwa dla stowarzyszenia i jego członków.

Produkty: Stowarzyszenie rozszerza spektrum usług świadczonych przez swoich członków dzięki tworzeniu produktów oraz ofert kulturalnych. Produkty te służą zarówno do generowania dochodów finansujących działalność kulturalną, jak i pełnią funkcję promocji stowarzyszenia.

 

OBSZARY KOMPETENCJI:

To, co robimy szczególnie dobrze

Łączymy różnorodności pod jednym dachem: Klasztory wchodzące w skład stowarzyszenia KLOSTERLAND są bardzo zróżnicowane. Różnią się historią, rodzajem i charakterem obiektów oraz ofertą atrakcji dla zwiedzających. Stowarzyszenie oferuje zainteresowanym członkom przegląd oferty dla zwiedzających, pomoc przy opracowaniu nowych projektów oraz promocję.

Nadajemy znaczenia kulturze klasztornej: Misją naszego stowarzyszenia jest przedstawienie wartości kultury życia klasztornego większej publiczności oraz uczynienie jej użyteczną dla naszego społeczeństwa. Poprzez promocję klasztorów i kultury klasztornej chcemy pokazać, że monastyczne formy pracy i życia mogą inspirować do aktualnych dyskusji i dostarczać odpowiedzi na indywidualne pytania życiowe.

Współpracujemy i uczymy się od siebie nawzajem: KLOSTERLAND organizuje spotkania dla grupy organizacji przyklasztornych w krajach niemieckojęzycznych i oferuje swoim członkom możliwość wymiany doświadczeń oraz wzajemnego poznawania się w celu wzajemnej inspiracji i realizacji współpracy.

TworzymyCentrum Kompetencyjne”: KLOSTERLAND to również sieć ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniami i przykładami działań związanych z kulturą klasztorną. Kiedy wśród członków stowarzyszenia pojawiają się pytania lub sugestie, wówczas mogą oni swobodnie korzystać z wiedzy i porad naszych ekspertów. Także w przypadku specjalnych imprez oraz tworzenia i realizacji projektów, stowarzyszenie jest w stanie w każdej chwili stworzyć odpowiedni interdyscyplinarny zespół konsultantów.

Rozwijamy produkty: Z otwartą głową, kreatywnością i znajomością branży, stowarzyszenie KLOSTERLAND opracowuje specjalne produkty, które promują kulturę klasztorną i oferują sklepom atrakcyjne uzupełnienie ich tradycyjnej oferty.

 

GRUPY TARGETOWE I KLIENCI:

Stowarzyszenie kieruje swoją działalność do trzech głównych grup docelowych

Członkowie / Miejsca: W skład tej grupy docelowej wchodzą:  instytucje lokalne, takie jak gminy, zakony i kościoły; sponsorzy obiektów klasztornych, politycy, stowarzyszenia, a także odpowiedzialne podmioty lokalne z obszaru zarządzania i strategii, mediacji, marketingu, PR, a oprócz nich także sami zakonnicy.

Poszukujący / zainteresowani: turyści kulturalni, turyści duchowi, pielgrzymi, poszukujący znaczenia, uczniowie i studenci oraz osoby dociekliwe.

Eksperci / wyznawcy religijni / promotorzy: naukowcy, eksperci, biura planowania, organizacje turystyczne, wyznawcy religijni, promotorzy.

GOSPODARKA:

Jak zabezpieczamy środki finansowe?

Stowarzyszenie finansowane jest przez: składki członkowskie coraz liczniejszej liczby członków, dochody generowane przez sprzedaż produktów, a także przez wsparcie finansowe sponsorów publicznych i prywatnych. Nie można też zapomnieć o szeroko zakrojonej działalność wolontariackiej, która jest ważnym wkładem niepieniężnym w finansowanie działalności.

 

INFORMOWANIE I KOMUNIKOWANIE:

Nasza obsługa informacji i wspólna komunikacja.

Informacje o członkach stowarzyszenia zaplanowane są dwutorowo: na komunikację wewnątrz stowarzyszenia i na zewnątrz. Profile wszystkich członków informują wewnętrznie o różnych kompetencjach i głównych tematach dzięki czemu ułatwiają wymianę doświadczeń branżowych między organizacjami. W różnych przypadkach wiedza fachowa członków jest również przekazywana na zewnątrz.

Protokoły i sprawozdania informują członków o wynikach pracy i w uporządkowany sposób dokumentują ją w dłuższej perspektywie czasowej.

Co najmniej jedno lub więcej spotkań w roku, najlepiej kilkudniowych, umożliwia członkom stowarzyszenia intensywną wymianę osobistą, wspólne poszukiwanie rozwiązań i wzajemne wzbogacanie się.

Neuer Podcast
Neuer Podcast
Hello there